นักศึกษาจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาภายใต้หัวข้อการศึกษาในยุค 4.0 และข้อมูลทั่วไป การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวส