มอบรางวัลผลงานวิชาการของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียนรวม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 24 มีนาคม 2557