กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ งานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นำนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการและการให้บริการของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในฐานะที่วิทยาลัยเป็นแหล่ง