ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ๓