เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรรองรับการปรับเปลี่ยนระบบ การบริหารงานบุคคลของสถาบันพระบรมราชชนกโดยมีนายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน