เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒