เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรรองรับการปรับเปลี่ยนระบบ การบริหารงานบุคคลของสถาบันพระบรมราชชนก