โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้านการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม