ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม วิจัย และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ ๕5th Academic Seminar: Innovation, Research and English Attain to ASEAN, 2019