ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๑๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑๒ เป็นประธาน