ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการนำร่องการปฏิรูประบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในฐานะนักวิจัยระดับพื้นที่ของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี