ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม วิจัย และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ ๕ 5th Academic Seminar: Innovation, Research and English Attain to ASEAN, 2019