ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรับทราบแนวทางการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานของกองทุนฯ