ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกันตัง (กบอ.)ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒โดยมีท่านพรชัย สุขโสม  นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน