ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สถาบันพระบรมราชชนก (Strategec and Financial System : SFS)