ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระพรมจริยาจารย์ เจ้าคณะหนใต้  เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์การนี้ ท่านลือชัย เจริญทรัพย์