ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA