ขอขอบคุณกลุ่มอำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนก ทีสนับสนุนงบประมาณและวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้านการบริหารจัดการ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม