ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ทปอ.สบช.) โดยมีดร.นฤมล เอนกวิทย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  เป็นประธาน