ดร. พยงค์ เทพอักษร บรรณาธิการวารสารสาธารณสุขเเละวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองบรรณาธิการวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข