ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์ ฯ มอ.ตรัง

ข่าวจากหนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง 
ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๕๘๕ 
ประจำวันที่ ๑-๓๐ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ หน้า ๘