อาจารย์อดิศักดิ์ ศรีละออง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักนํ้าจากแหล่งนํ้าศักดิ์สิทธิ์