กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “มหกรรมสุขภาพดี วิถีวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน"