สังเกตการณ์และให้กำลังใจ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในกิจกรรมโครงการมหกรรมบริการวิชาการ “สุขภาพดี วิถีวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน"