ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ระบบการควบคุมคุณภาพอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP และระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ HACCP ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒