ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดตรัง และการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดตรัง โดยนักศึกษาได้จัดโครงการร่วมกันกับป้องกันภัย จังหวัดตรัง โครงการ วสส.ตรัง ร