คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงผังแม่บทวิทยาลัยและออกแบบภูมิทัศน์ วันที่ 27 มีนาคม 2557