ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการผลการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน