คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เข้ารดน้ำขอพรจาก ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๒