ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมเป็นวิทยากรการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยชุมชน และลงศึกษาวิถีชุมชน ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประเด็นเหมืองหิน ตามนโยบายของ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ผู้ประสานประเด็นพื