โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน ณ ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2557