ติดตามการซ่อมแซมท่อประปาภายในวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยและพึงพอใจสูงสุด กับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย