นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานระบบการจัดการคุณภาพน้ำประปา และระบบการจัดการคุณภาพน้ำเสีย