โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน การบริการด้านทันตสุขภาพและตรวจฟันฟรีให้กับชาวบ้านในชุมชน ณ ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วันที่ 27 มีนาคม 2557