ดร. พยงค์ เทพอักษร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๔ เเละรับฟังปาฐกถาพิเศษ จากศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข