ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 การรับแบบ Admissions

รายชื่อผู้สิทธ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 การรับแบบ Admissions

จังหวัด พังงา

จังหวัด ภูเก็ต

 

 

 ** ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา  (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา) **