ประชุมกรรมการบริหาร ขอความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 6/2557 ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 28 มีนาคม 2557