ให้เกียรติกล่าวเปิดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๓/๒๕๖