ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยว เนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดตรัง โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผ