ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๓/๒๕๖๒ หัวข้อ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๑ : เครื่องมือในการเก็บข้อมูล และเครื่องมือการบริหารจัดการ