ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่ง วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ  (ด้านการสอน) ของเขตสุขภาพที่ ๑๒