ศึกษาดูงานการควบคุมและป้องกันแมลงนำโรคที่เกี่ยวข้องทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วิธีการควบคุมป้องกันและประเมินความชุกของยุง การควบคุมป้องกันแมลงสาบและแมลงวัน