ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษา/กำกับทิศ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมออนามัยเพื่อขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย