การประเมินสุขภาวะผู้สูงอายุทางด้านกาย จิต และสังคม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้สูงวัยในชุมชน ระยะที่ ๑ เพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรและผู้ดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติ