โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชน