ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาผลการเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖