ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด  TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง