พิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๓/๒๕๖๒