ประชุมพิจารณาผู้ประสงค์ขอบ้านพักอาศัยในบ้านพักวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพักและผู้อาศัยบ้านพักวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 2 เมษายน 2557