ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน) ชั้นปีที่ 2 ในโอกาสปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฎิบัติงาน