ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย หมออนามัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนนเพื่อขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย ในการประเมินผลชี้แนะ เสริมสร้างศักยภาพกับเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินงาน ในการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน